شماره‌های پیشین نشریه

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه