مجله پژوهش در متابولیت‌های ثانویه گیاهی (JRPSM) - مقالات آماده انتشار