اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا ابدالی مشهدی

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

alireza.abdali1384gmail.com

سردبیر

سید عطااله سیادت

زراعت استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

seyedatasiadatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمدباقر رضایی

فیتوشیمی استاد، بخش تحقیقات گیاهان دارویی سازمان جنگل‌ها و مراتع

mrezaeerifr-ac.ir

سعید زهتاب سلماسی

زراعت - اکوفیزیولوژی گیاهی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

szehtabiyahoo.com

سید منصور سید نژاد

زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

sm.seyyednejadgmail.com

نوراله معلمی

باغبانی استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

moalleminoorgmail.com

محمد حسین دانشور

باغبانی استاد گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

mhdaneshvar2004yahoo.com