دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1401، صفحه 5-75 
بررسی ترکیب شیمیایی محتوای اسانس برگ در یاس بنفش گرمسیری (Cornutia pyramidata L.)

صفحه 43-50

مژگان زنگنه؛ نسرین فراست؛ آزاده عیدی زاده؛ عادل پشت دار