اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا ابدالی مشهدی

دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

alireza.abdali1384gmail.com

سردبیر

عبدالمهدی بخشنده

فیزیولوژی گیاهان رزاعی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

abakhshandeh66yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ابوالحسن هاشمی دزفولی

زراعت استاد، دانشگاه ماساچوست

masoudumass.edu

اعضای هیات تحریریه

علیرضا ابدالی مشهدی

زراعت دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

alireza.abdali1384gmail.com

بهروز اسماعیل پور

علوم باغبانی استاد، دانشگاه محقق اردبیلی

behsmaielyahoo.com

عبدالمهدی بخشنده

فیزیولوژی گیاهان رزاعی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

abakhshandeh66yahoo.com

محسن برزگر

شیمی تجزیه استاد، دانشگاه تربیت مدرس

mbbmodares.ac.ir

سعید زهتاب سلماسی

زراعت - اکوفیزیولوژی گیاهی استاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

szehtabiyahoo.com

محمد حجتی

علوم و صنایع غذایی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

hojjatimyahoo.com

عباس حسنی

علوم باغبانی استاد، دانشگاه ارومیه

a.hassaniurmia.ac.ir

سید منصور سید نژاد

زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

sm.seyyednejadgmail.com

سعیده علیزاده سالطه

علوم باغبانی دانشیار، دانشگاه تبریز

s.alizadehtabrizu.ac.ir

محمد محمودی سورستانی

باغبانی دانشیار، دانشگاه شهید چمران اهواز

m.mahmoodiscu.ac.ir

نوراله معلمی

باغبانی استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

moalleminoorgmail.com

مجید نبی پور

زراعت استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

ahmad3192002yahoo.com

مدیر داخلی

امین لطفی جلال آبادی

زراعت دانشیار،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

aminlo2020gmail.com