بررسی ترکیب شیمیایی محتوای اسانس برگ در یاس بنفش گرمسیری (Cornutia pyramidata L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس گروه علوم مهندسی و باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

2 کارشناسی ارشد زیست شناسی سیستماتیک گیاهی، کارشناس گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

3 کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی-تکوین گیاهی، پژوهشسرای دانش آموزی غدیر، ناحیه 2 اهواز، ایران.

4 دکتری زراعت ، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

چکیده

اسانس‌ها کاربردهای بسیار در در صنایع داروسازی، بهداشتی و آرایشی دارند. به ­منظور بررسی و شناسایی اجزای محتوای اسانس برگ گیاه یاس بنفش گرمسیری (Cornutia pyramidata L.) آزمایشی در سال 1398 در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام شد. اسانس به­ روش تقطیر با آب، توسط دستگاه کلونجر استخراج شد. درصد اسانس برگ 3/0 درصد بود. به ­طور­کلی 55 ترکیب از اسانس یاس بنفش گرمسیری جدا سازی شد. نتایج نشان داد که اسانس یاس بنفش گرمسیری به­ طور عمده دارای حدود 05/19 درصد trans-Caryophyllene (یک سزکویی‌ترپن طبیعی دوحلقه‌ای) و 99/11 درصد ایزومر Geranyl linalool (یک مونوترپن طبیعی دوحلقه‌ای) می‌باشد. سایر ترکیبات در مقدار اندک (حدود 05/0 22/2 درصد) یافت شدند.


کلیدواژه‌ها