عنوان خلاصه استاندارد: .J Res Plant Metab

ترتیب انتشار : فصلنامه علمی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری: 2 هفته

نوع داوری: دو سو کور

 وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

 

 به اطلاع می رساند مجله پژوهش در متابولیت های گیاهی، آماده دریافت مقالات مروری نیز، می باشد.

 

هزینه: بر اساس مصوبه هیاًت تحریریه نشریه، چاپ مقالات در سال 1401 رایگان می­ باشد.

 

«بر طبق مصوب هیأت رئیسه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، به نویسندگان مسئول خارج از موسسه که مقالات آنها در سال اول چاپ شده باشد، تا مبلغ یک میلیون تومان از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه پرداخت می گردد.»

 

از نویسندگان محترم تقاضا می گردد قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایند.

 

برای دانلود فرم تعهدنامه اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فرم تعارض منافع اینجا کلیک کنید.

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 5-25 

ابر واژگان