درباره نشریه

درباره نشریه:

 • رتبه علمی:  نشریه علمی 
 • زبان اصلی:  فارسی
 • دوره انتشار:  فصلنامه
 • شروع انتشار:  1400
 • صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • سایت اختصاصی نشریه: http://jrpsm.asnrukh.ac.ir
 • مدیر مسئول:  علیرضا ابدالی 
 • سردبیر:  عبدالمهدی بخشنده
 • مدیر اجرایی:  امین لطفی جلال آبادی
 • امور کارشناسی و دفتری:  سارا موسویان
 • ویراستار و صفحه آرا:  سارا موسویان