تعیین فنل و فلاونوئید کل، توانایی رادیکال گیرندگی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ بلوط بر باکتری‌های سالمونلا تیفی، اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و لیستریا مونوسیتوژنز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 استادیار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

3 استادیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، استخراج عصاره اتانولی برگ بلوط به روش خیساندن و تعیین محتوای فنول کل (به روش معرف فولین-سیوکالتو)، فلاونوئید کل (به ­روش رنگ­سنجی کلراید آلومینیوم)، فعالیت آنتی‌اکسیدانی (بر اساس روش‌های مهار رادیکال آزاد DPPH و ABTS) و اثر ضدمیکروبی (مطابق روش‌های دیسک دیفیوژن آگار، چاهک آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی رشد و حداقل غلظت کشندگی) آن بود. میزان فنول و فلاونوئید کل عصاره به ­ترتیب برابر با mg GAE/g  21/79 و mg QE/g  10/35 بود. عصاره اتانولی برگ بلوط دارای فعالیت آنتی‌اکسیدانی قابل‌توجهی بود؛ به­ طوری ­که قادر به مهار 60/52 درصد از رادیکال‌های آزاد DPPH و50/60 درصد از رادیکال آزاد ABTS بود. نتایج بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره به روش دیسک دیفیوژن آگار نشان داد که اثر ضدمیکروبی عصاره وابسته به غلظت است. بیش ­ترین و کم­ ترین قطر هاله عدم رشد در غلظت mg.ml-1 100 به­ ترتیب برای باکتری‌های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس (mm 60/18) و سالمونلا تیفی (mm 80/14) مشاهده گردید. میزان قطر هاله عدم رشد در روش چاهک آگار برای دو باکتری فوق به ­ترتیب برابر با mm 40/19 و mm 10/15 بود. علاوه ­بر این، حداقل غلظت مهارکنندگی رشد برای حساس‌ترین باکتری (استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس) و مقاوم‌ترین باکتری (سالمونلا تیفی) به ­ترتیب برابر با mg.ml-1 32 و mg.ml-1 256 به­ دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که عصاره اتانولی برگ بلوط را می‌توان به­ عنوان ترکیب زیست­ فعال طبیعی جهت جایگزینی مواد نگهدارنده سنتزی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها