ترکیبات اسانس کموتیپ جدید گونه Thymus migricus Klokov&Desj-shost از استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مربی پژوهش بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش

چکیده

از دوران باستان جنس تیموس یکی از مهم­ترین وشناخته­ شده­ ترین گیاهان کاربردی در زمینه دارویی و خوراکی به ­شمار می­ رود. آویشن آذربایجانی یکی ازهفت گونه­ ی آویشن موجود در استان ­آذربایجان شرقی است. برای اجرای این تحقیق اندام ­های هوایی گونه مورد نظر از دو منطقه واقع در استان آذربایجان شرقی برداشته شد. نمونه­ ها درسایه و دمای طبیعی آزمایشگاه خشک و با آسیاب پودر شد. اسانس آن­ ها به روش تقطیر با آب در طی 5/2ساعت گرفته شد. رطوبت موجود در اسانس­ ها با استفاده از سولفات­ سدیم بدون آب گرفته شد. ترکیبات سازنده دراسانس ­ها با استفاده از اطلاعات به­ دست آمده از طیف­ های  GCو  GC-Massشناسایی شد. 11 و­9 ترکیب موجود در روغن ­های فرار استحصالی ازنمونه ­های مناطق میشو و اسپیران به ­ترتیب 62/94 و 08/86 درصد کل  ترکیبات سازنده ­های اسانس را تشکیل می ­دهند. ترکیبات لینالول با (57/65 درصد)، سیترونلول(63/15 درصد) و ژرانیول(79/2 درصد) در نمونه میشوولینالول (36/46 درصد)، ژرانیول(74/26 درصد)وژرانیل­استات (17/6 درصد) در نمونه اسپیران از ترکیبات اصلی اسانس این گونه می ­باشند. با توجه به درصد بالای لینالول به­ دست آمده ازاسانس آویشن آذربایجانی در استان آذربایجان شرقی و کاربرد این مونوترپن الکلی در صنایع آرایشی و عطرسازی می­توان ازاسانس این گونه در صنایع دارویی و بهداشتی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها