بررسی اثرات دگرآسیبی خرده چوب درختان انار، نارنج و برگ خرما بر جوانه زنی بذر کاهو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم و مهندسی باغبانی، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، خوزستان

چکیده

استفاده از ضایعات هرس درختان برای تولید مالچ چوب، یکی از راه ­های سازگار با محیط ­زیست برای استفاده مجدد از ضایعات در کشاورزی، و یک راه حل مناسب برای کاهش تبخیر آب از سطح خاک می باشد. وجود مواد بیوشیمیایی در چوب که بر رشد گیاهان اثرات بازدارنده دارند، یکی از محدودیت­ های کاربرد مالچ خرده چوب می­ باشد. تعیین اثر بازدارندگی چوب انواع درختان می ­تواند در بهبود کیفیت مالچ چوب موثر باشد. در پژوهش حاضر چوب نارنج و انار و هم­چنین دمبرگ اصلی و رگبرگ برگ خرما به­ مدت 24 و 48 ساعت در آب خیسانده شده و اندازه ­گیری برخی ترکیبات بیوشیمیایی و ارزیابی اثر دگرآسیبی بر جوانه ­زنی بذر کاهو انجام شد. نتایج نشان­ دهنده وجود تفاوت معنی ­دار در هدایت الکتریکی (ECpH، مواد جامد معلق و هم­چنین برخی ترکیبات بیوشیمیایی شامل فنول کل، فلاونوئیدها و شاخص تانن بین عصاره نمونه ­های گیاهی در هر دو مرحله شستشوی متوالی بود. در هر سه نمونه گیاهی، میزان ترکیبات بیوشیمیایی در مرحله دوم نسبت به مرحله اول کاهش معنی ­داری داشت. استفاده از آزمون جوانه ­زنی بذر کاهو (به­ عنوان روش زیست ­سنجی برای ارزیابی اثر آللوپاتیکی) نشان داد عصاره تهیه شده از شستشوی نمونه­ های چوب نارنج و انار و برگ خرما درصد جوانه ­زنی بذر، شاخص جوانه ­زنی، طول ریشه ­چه و طول ساقه ­چه در کاهو را به طور معنی ­داری نسبت به تیمار شاهد (آب مقطر) کاهش داد. این نتایج نشان ­دهنده اهمیت توجه به ترکیبات بیوشیمیایی دارای اثر دگر آسیبی در چوب درختان میوه و اندازه ­گیری تغییرات این ترکیبات در مواردی مانند تهیه مالچ خرده چوب، کمپوست و خاک­برگ و سایر محصولاتی می­باشد که از ضایعات چوب درختان میوه تهیه می ­شود.

کلیدواژه‌ها