تعیین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و اثر ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی متکا بر برخی از سویه‌های قارچی عامل پوسیدگی میوه‌ توت‌فرنگی و انگور در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 استادیار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

3 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

در این مطالعه، عصاره هیدروالکلی متکا به روش خیساندن استخراج گردید و سپس محتوای فنول کل، فلاونوئید کل، فعالیت رادیکال گیرندگی (بر اساس روش مهار رادیکال‌های آزاد DPPH و ABTS) و اثر ضد قارچی (بر اساس روش‌های ضدمیکروبی دیسک دیفیوژن آگار، چاهک آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی) در برابر قارچ‌های عامل پوسیدگی میوه توت‌فرنگی و انگور (بوتریتیس سینه‏را، آسپرژیلوس نایجر و ریزوپوس استولونیفر) بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره هیدروالکلی متکا حاوی mg GAE/g 38/101 فنول کل و mg QE/g 41/37 فلاونوئید کل بود. علاوه بر این، فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره هیدروالکلی متکا بر حسب درصد مهار رادیکال‌های آزاد DPPH و ABTS به ترتیب برابر با 59/68 و 32/63 درصد بود. یافته‌های فعالیت ضد قارچی بر پایه آزمون‌های دیسک دیفیوژن و چاهک آگار نشان داد که اثر ضد قارچی عصاره وابسته به غلظت آن می‌باشد و افزایش غلظت سبب افزایش معنی‌دار قطر هاله عدم رشد گردید. ریزوپوس استولونیفر و آسپرژیلوس نایجر به ترتیب مقاوم‌ترین و حساس‌ترین سویه‌های قارچی نسبت به عصاره هیدروالکلی متکا بودند و حداقل غلظت کشندگی برای این دو سویه به ترتیب معادل mg/ml 256 و 64 بود. بنابراین، عصاره هیدروالکلی متکا را می‌توان بعنوان عامل نگهدارنده طبیعی جهت افزایش عمر انبارمانی محصولات باغبانی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها