ارزیابی اسانس و اجزای تشکیل دهنده اسانس مشگک (Ducrosia anethifolia) منطقه خور (لارستان، استان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه و مهندسی علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه هرمزگان

چکیده

گیاه دارویی مشگک [Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss] متعلق به خانواده چتریان (Apiaceae) به طور گسترده در جنوب ایران پراکنش دارد. استان فارس یکی از رویشگاه های مهم این گیاه می باشد و جمع آوری اطلاعات در مورد پراکنش این گیاه در نقاط مختلف استان فارس اهمیت دارد. در این تحقیق اجزای اسانس گیاهان جمع آوری شده در منطقه خور (لارستان، جنوب شرقی استان فارس) برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت. جمع آوری نمونه های گیاهان در فروردین ماه 1399 از رویشگاه این گیاه در جنوب منطقه خور لارستان انجام شد. اسانس نمونه های جمع آوری شده به روش تقطیر با آب با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج شد و کیفیت ترکیبات اسانس بوسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی_ طیف سنجی جرمی بررسی گردید. براساس نتایج آنالیز، تعداد 22 ترکیب شیمیایی در اسانس مشگک شناسایی شد که از میان آنها ترکیبات ο- سیمن ، γ- ترپینن، لینالول، n- دکانال ، به ترتیب 37/63، 19/05، 16/26، 4/94درصد بیشترین غلظت و بخش عمده اسانس را تشکیل دادند که با نتایج گزارش شده در مورد ترکیبات اسانس مشکگ جمع آوری شده از سایر نقاط استان فارس متفاوت بود. به نظر می رسد یکی از دلایل این تفاوت در نتایج ناشی از شرایط اقلیمی است.

کلیدواژه‌ها