درباره نشریه

به نام خداوند جان و خرد

     متابولیت‌های ثانویه گیاهی دارای ارزش بالای اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعت و داروسازی هستند. در این راستا مجله پژوهش در  متابولیت‌های ثانویه گیاهی تلاش دارد با انتشار نتایج تحقیقات پژوهندگان علوم گوناگون در پیوند با متابولیت‌های ثانویه گیاهی مانند گیاهان دارویی و معطر، زراعت، باغبانی، گیاه‌پزشکی، اصلاح نباتات،  ژنتیک، سیستماتیک گیاهی، زیست‌شناسی (علوم گیاهی، بیوشیمی)، داروسازی، صنایع غذایی، شیمی، اکولوژی و فارماکوگنوزی (Pharmacognosy) زمینه لازم را برای تبادل یافته‌های علمی جدید در پیوند با متابولیت‌های ثانویه گیاهی را فراهم سازد. به طور کلی مقالاتی در این مجله پذیرفته خواهند شد که مرتبط با متابولیت‌های ثانویه گیاهی باشند از جمله می‌توان به موارد و موضوعات زیر اشاره نمود.

1-     اثر عوامل زراعی و اگروتکنیک بر کمیت و کیفیت متابولیت‌های ثانویه گیاهی

2-     اثر تنش‌های زیستی و غیر زیستی بر  متابولیت‌های ثانویه گیاهی

3-     شناسایی و تعیین کمیت و کمیت متابولیت‌های ثانویه گیاهی در گیاهان

4-     روش‌های نوین برای جداسازی و استخراج متابولیت‌های ثانویه گیاهی

5-     معرفی گیاهان جدید به عنوان منابع نوین متابولیت‌های ثانویه گیاهی

6-      اصلاح و ژنتیک گیاهان در ارتباط متابولیت‌های ثانویه گیاهی

7-     استفاده از متابولیت‌های ثانویه گیاهی در دفع آفات و بیماری‌ها

8-     کاربرد و نقش متابولیت‌های ثانویه گیاهی در صنایع غذایی

9-     شیمی متابولیت‌های ثانویه

10-   تولید متابولیت‌های ثانویه گیاهی در بیوراکتورها

11-   نقش متابولیت‌های ثانویه گیاهی در رده‌بندی و سیستماتیک گیاهی

12-   بیوتکنولوژی، کشت سلول و کشت بافت گیاهان در ارتباط با متابولیت‌های ثانویه گیاهی

13-   بررسی کمیت و کیفیت متابولیت‌های ثانویه گیاهی در کشت گیاهان در محیط جدید

14-   کارکرد و نقش‌های مختلف متابولیت‌های ثانویه گیاهی در گیاهان

15-   سیگنالینگ متابولیت‌های ثانویه گیاهی

16-    استفاده از الیسیتورها در تولید متابولیت‌های ثانویه گیاهی

17-   استفاده از نانوتکنولوژی در تولید متابولیت‌های ثانویه گیاهی

18-   نقش و استفاده از قارچ‌ها، جلبک‌ها و میکروارگانیزم‌ها در تولید متابولیت‌های ثانویه گیاهی

19-   خالص‌سازی متابولیت‌های ثانویه گیاهی

20-   پروتکل‌های جدید برای اندازه‌گیری متابولیت‌های ثانویه گیاهی و مقایسه دقت روش‌های اندازه‌گیری

21-    مهندسی ژنتیک گیاهان برای تولید متابولیت‌های ثانویه

22-    اثر متابولیت‌های ثانویه گیاهی بر میکروارگانیزم‌ها و قارچ‌ها

23-    اثرات درمانی متابولیت‌های ثانویه گیاهی

24-   کاربرد متابولیت‌های ثانویه گیاهی در صنعت