مجله پژوهش در متابولیت‌های ثانویه گیاهی (JRPSM) - فرایند پذیرش مقالات