مجله پژوهش در متابولیت‌های ثانویه گیاهی (JRPSM) - پرسش‌های متداول